شوارما لحم مع بطاطس مهروس MashPotato Shawarma

1,200 OMR